شبکه آزمایشگاه های وزارت صمت


تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و واحد های تابعه وابسته به صمت این همکاری  به منظور ایجاد ارتباط آزمایشگاهی مراکز تحقیقاتی وزارت صمت و نیز اجرایی نمودن برنامه بند 61 ردیف نقشه راه معدن بوده و علاوه بر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ، مراکز ذیل شامل آن می باشندمراکز تحقیقاتی وزارت صمتسایت
مرکز تحقیقاتی فراوری مواد معدنی  http://imprc.ir
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدن کشور https://www.gsi.ir
مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور http://www.apnp.gov.ir
مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران_ یزد http://yimrc.impasco.gov.ir

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220