کوره دمای بالای الکتریکی

سازنده: Nabertherm، آلمان

مدل: HT16/18

مشخصات:

ابعاد داخلی: 260×300×200 میلی متر مکعب

دمای حداکثر:1800 درجه سانتی گراد

سیستم کنترل دما Nabertherm C42  (قابل برنامه ریزی)

قدرت: 12 کیلووات

کوره Muffle

سازنده: Lenton، انگلستان

مدل: AWF 12/25

مشخصات:

ابعاد داخلی: 400×250×250 میلی متر مکعب

دمای حداکثر:1200 درجه سانتی گراد

سیستم کنترل دما Eurotherm 2416CC  (قابل برنامه ریزی)

قدرت: 6 کیلووات

کوره Muffle

سازنده: Lenton، انگلستان

مدل: AWF 12/5

مشخصات:

ابعاد داخلی: 150×150×200 میلی متر مکعب

دمای حداکثر:1200 درجه سانتی گراد

سیستم کنترل دما Eurotherm 2416  (قابل برنامه ریزی)

قدرت: 2 کیلووات

کوره Muffle

سازنده: Lenton، انگلستان

مدل: AWF 13/42

مشخصات:

ابعاد داخلی: 450×305×305 میلی متر مکعب

دمای حداکثر:1300 درجه سانتی گراد

سیستم کنترل دما Eurotherm 2216e  (قابل برنامه ریزی)

قدرت: 8 کیلووات

کوره لوله ی عمودی

سازنده: Lenton، انگلستان

مدل: LTF 12/50/300

مشخصات:

قطر داخلی لوله: 50 میلی متر

طول حرارت دهی:300 میلی متر

حداکثر دما: 1300 درجه سانتی گراد

سیستم کنترل دما : 2419 Eurotherm (قابل برنامه ریزی)

قدرت: 5/1 کیلووات

  • کوره لوله ی افقی

سازنده: Lenton، انگلستان

مدل: LTF15/75/450

مشخصات:

قطر داخلی لوله: 70 میلی متر

طول حرارت دهی:450 میلی متر

حداکثر دما: 1500 درجه سانتی گراد

سیستم کنترل دما : 2419 Eurotherm (قابل برنامه ریزی)

قدرت: 5/5 کیلووات

1-7-کوره Muffle

سازنده: Lenton، انگلستان

مدل: UAF 15/27

مشخصات:

ابعاد داخلی: 340×270×290 میلی متر مکعب

دمای حداکثر:1500 درجه سانتی گراد

سیستم کنترل دما 2419 Eurotherm (قابل برنامه ریزی)

قدرت: 12 کیلووات
.