رویدادها

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع " انجام امور خدمات عمومي وپشتيباني واحدهاي اداري،كارگاهي، پایلوت فرآوری وآزمايشگاهي به مساحت 14861 متر مربع و دستگاهها و تجهيزات مربوطه " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir   به شماره مناقصه 2001004246000002 مراجعه نمایند.

1-نام و نشانی مناقصه گزار : مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : استان البرز کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران       شماره تماس: 32106000-026    

2-شرایط مناقصه : انجام امور خدمات عمومي وپشتيباني واحدهاي اداري،كارگاهي، پایلوت فرآوری وآزمايشگاهي طبق شرایط ارائه شده در اسناد مناقصه

3-مدت اجرای کار : 12 ماه شمسی

4-مدت اعتبار پیشنهادها : 3 ماه شمسی

5-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی به مبلغ 5,400,000,000 ( پنج میلیاردو چهارصد میلیون )ریال که طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی ( مصوب 94 ) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت 3 ماه از تاریخ پیشنهادات اعتبار داشته و برای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد ( ضمانتنامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانتنامه درج گردد.)

6-محل و زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی اول لغایت پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 12/03/1401 ساعت 15 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستادیران )به آدرس WWW.setadiran.ir   در دسترس خواهد بود .

7-محل و زمان ارائه پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 23/03/1401 از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستادیران )به آدرس WWW.setadiran.ir  

کلیه اسناد مناقصه می بایست پس از اخذ مهر و امضاء الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستادیران ) بارگذاری گردد و فقط پاکت ( الف ) علاوه بر بارگذاری در سامانه ، بصورت فیزیکی ، مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار(مندرج در بند 1 )تحویل گردد.

8-زمان گشایش پاکتها : ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 23/03/1401 در محل مناقصه گزار به آدرس مندرج در بند (1)

نکته مهم : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ، طبق بخشنامه ی شماره 140936/11 مورخ 11/5/1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن ، تجارت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستادیران )به آدرس WWW.setadiran.ir   انجام خواهد شد. لازم بذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی میبایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی مهر وامضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه طی نماید ، لذا در جلسات کمیسیون معاملات ، اعتبار سنجی مهر و امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد و در صورت عدم اخذ گواهی امضاء مجاز و مهر الکترونیکی ، پیشنهاد مناقصه گر قابل بررسی نبوده و مردود می باشد .

                                                                                                            سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

                                                                                                              مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران      

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220