آزمايشگاه كاني شناسي

در اين آزمايشگاه ماده معدني از لحاظ تركيبات كاني شناسي با استفاده از دستگاه ها و تجهيزات موجود مورد مطالعه و شناسايي قرار مي گيرند، تجهيزات پيشرفته و مدرني در اين آزمايشگاه وجود دارد كه برخي از آنها توضيح داده مي شوند.


1 - دستگاه الكترومايكروپروب (Micro Analyzer Electron Probe) يا EPMA مدل SX100 شركت Cameca فرانسه


بزرگترين و مهمترين قابليت دستگاه ميكروپروب تجزيه نقطه اي كمي (به تفكيك كاني شناسي بر روي كاني مورد نظر) براي كليه عناصر جدول تناوبي از Be تا U مي باشد. قابليت هاي ديگري همچون آناليز كيفي توسط EDS، تصاوير ميكروسكوپ الكتروني BSE و SE، توزيع عناصر در يك امتداد مشخص و توزيع عناصر در يك محدوده مشخص نيز در اين دستگاه وجود دارد.
2 - دستگاه ميكروسكوپ الكتروني (Microscop Scaning Electron) يا SEM مجهز به نرم افزار QEMSCAN مدل LEO1450 UP


اين دستگاه توانايي تصويرگيري از نمونه با رزولوشن و بزرگ نمايي بالا را دارد و تصاوير BSE و SE را در اختيار مي گذارد. از ديگر قابليت هاي SEM مي توان توزيع عناصر در يك امتداد مشخص و توزيع عناصر در يك محدوده مشخص را نام برد. سيستم QEMSCAN قابليت محاسبه درصد آزادي، درصد كاني هاي مختلف، عيارسنجي و ... را دارا مي باشد.


3 ـ دستگاه پراش اشعه ايكس (X Ray Difraction) يا XRD، مدل Philips-Xpert Pro


شناسايي فازهاي بلورين به روش پودري، اندازه گيري كمي درصد كاني ها به روش Rietueld، شناسايي رس ها از قابليت هاي اين سيستم مي باشد. ضمناً اين دستگاه مجهز به يك سيستم دوربين حرارت بالا (1000 درجه سانتيگراد) براي تهيه فاز دياگرام هاست.


4 ـ دستگاه ميكروسكوپهاي نوري مجهز به سيستم آناليز تصويري و مطالعه انكلوزيون ها


انجام مطالعه اوليه كاني شناسي روي كليه كاني ها توسط اين ميكروسكوپ ها انجام مي شود. در مطالعات خاصي امكان كار با ابژكتيوهاي روغني وجود دارد.


5 ـ دستگاه آناليز حرارتي DTA/TGA ، مدل STA409PC

تشخيص كاين ها يا مواد با استفاده از خواص حراراتي آنها، تمايز انواع رس ها از يكديگر و بررسي رفتار حرارتي فازهاي سراميكي و دير گدازها از كاربردهاي دستگاه آناليز حرارتي مي باشد.


6 ـ دستگاه ويسكومتر و رئومتر
اين دستگاه ها براي تعيين خواص رئومتري سيالات در دماي محيط و در دماهاي مختلف استفاده مي شود.
7 ـ قسمت تهيه مقاطع نازك و مقطع صيقلي

اين قسمت مجهز به دستگاه هاي مختلف اعم از برش سنگ، نازك كردن و صيقل نمونه مي باشد كه توسط اين تجهيزات نمونه هاي مورد نياز براي مطالعه در قسمت هاي ديگر آماده سازي مي شوند.


minneral

 

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220