فرم پذیرش نمونه های آزمایشگاه فرآوری مواد معدنی

کد پیگیری: کد پروژه:
کد مشتری: ارسال نمونه براي اولين بار:
نام شرکت/مشتری:*


:فکس *:همراه :شماره تماس
:آدرس پستی


*:پست الکترونیک :کد پستی
:کد اقتصادی/ کد ملی


:شماره همراه :نام و نام خانوادگی
مشخصات نمونه
تعیین نوع و مشخصات نمونه

قلوه سنگ/ نمونه مغزه حفاری حفاری RAB/RC خاک محلول پالپ دیگر موارد

:توضیحات

منطقه جمع آوری نمونه

. به منظور احتیاط‌های لازم، در صورت وجود هریک از مواد زیرلطفا نوع آن را مشخص نمایید

پودر کنسانتره رادیواکتیو سیانید آمونیا
اسید حاوی آزبست جیوه سطح بالا موارد دیگر

:توضیحات

شرایط نگهداری نمونه
(ظرف نگهداری نمونه: (آلومینیوم فویل، بطری شیشه ای ظرف پلاستیکی و موارد دیگر
:مکان نگهداری نمونه
(دیگر شرایط مورد نظر: (محدوده دما
مشخصات تکمیلی مورد نیاز/ عیار هدف
آماده سازی نمونه

نمونه نیاز به آماده سازی دارد؟ بلی خیر

:ابعاد اولیه نمونه

:ابعاد مورد نیاز

:توضیحات

در صورت نیاز به آماده سازی

:(ᵒC)دمای پیشنهادی خشک کردن نمونه

(تعیین پیش آزمون لازم: (همگن سازی، نمونه برداری، جمع آوری، حذف مواد ناخواسته، مقدار کافی

:آزمایش های مورد نیاز بر روی نمونه و هدف از انجام آن

:در صورت انجام آزمایشهای قبلی بر روی نمونه،لطفا به صورت مختصر توضیح داده شود
:ملاحظات ضروری مورد نیاز برای انجام مطالعات فرآوری
:میزان نمونه ارسالی به منظور انجام مطالعات فرآوری

بعد از انجام مطالعات فرآوری، باقی مانده نمونه

ذخیره شود؟ بلی خیر
تحویل داده شود؟ بلی خیر

(حداکثر زمان نگهداری نمونه پس از اتمام آزمون پروژه یک ماه می باشد و در صورت عدم اطلاع توسط مشتری نمونه دور ریخته می شود.)


فرم در خواست اجرای پروژه در پایلوت فرآوری مواد معدنی

کد پیگیری: کد پروژه:
کد مشتری: ارسال نمونه براي اولين بار:
نام شرکت/مشتری:*


:فکس *:همراه :شماره تماس
:آدرس پستی


*:پست الکترونیک :کد پستی
:کد اقتصادی/ کد ملی


:*شماره همراه :*نام
مشخصات مورد نیاز برای اجرای پروژه در پایلوت فرآوری
هدف از اجرای پروژه در پایلوت فرآوری
داده‌های خروجی مورد نیاز از اجرای پروژه
(...مشخصات خوراک (نوع کانسنگ، عیار، دانه‌بندی و
(مقدار نمونه خوراک به مرکز (کیلوگرم یا تن
(...وسیله حمل و نحوه ارسال نمونه خوراک به مرکز (فله‌ای، بسته‌بندی شده، و
(...مشخصات محصول(های) مورد انتظار از اجرای پروژه در پایلوت (عیار، دانه‌بندی و
سوابق قبلی پروژه
(...خلاصه‌ای از روش‌ها و نتایج آزمایش‌های انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی (مشخصات خوراک و محصول، بازیابی محصول، و
(.در صورتی که پروژه در مقیاس آزمایشگاهی در آزمایشگاه فرآوری این مرکز انجام شده است، کد و سال ارائه گزارش ذکر شود)
.فلوشیت پیشنهادی (آزمایشگاهی) جهت اجرا در پایلوت ارائه شود
(.در صورتی که فلوشیت قبلا رسم شده است به پیوست ارسال شود)

جزئیات مورد نیاز جهت اجرای پروژه در پایلوت
مدت زمان پیشنهادی اجرای پروژه در حالت شرایط پایدار در پایلوت را ذکر نمایید (در صورت عدم ارائه، پیشنهاد توسط مرکز ارائه می‌شود.)
تعداد و محل نقاط مورد نیاز برای نمونه‌برداری و پارامترهای مورد نیاز برای آنالیز (عیارسنجی، دانه‌بندی، درصد جامد یا رطوبت و ...)
شرایط عملیاتی خاص در حین اجرای پروژه (شرایط اسیدی یا قلیایی بالا، استفاده از مواد با دمای اشتعال پایین یا سمی و خطرناک، شرایط دمای بالا و ...)
(... نوع و مواد شیمیایی مورد استفاده در پروژه (اسید، باز، کلکتور، کف‌ساز، حلال‌های آلی و
.در صورتی که نمونه‌ای از محصول (های) پایلوت مورد نیاز است، مقدار و مشخصات آن ذکر شود
سایر ملاحظات
حداکثر ابعاد ذرات خوراک ارسالی به مرکز cm 20 می‌باشد.
تامین مواد شیمیایی (اسید، باز، کلکتور، کف‌ساز، حلال‌های آلی و ...) مورد استفاده در پروژه به عهده کارفرما/ درخواست کننده/ مشتری می‌باشد و در این مورد مرکز همکاری‌های لازم را خواهد داشت.
نام و نام خانوادگی هماهنگ کننده جهت پاسخگویی به سوالات تکمیلی و شماره تماس ضروری می‌باشد.
حداکثر زمان نگهداری نمونه پس از اتمام اجرای پروژه یک ماه می‌باشد و در صورت عدم اطلاع توسط کارفرما/ درخواست‌کننده/ مشتری نمونه دور ریخته می‌شود.
در صورت نیاز به حضور کارفرما در حین اجرای آزمایش‌ها در مرکز، رعایت قوانین و مقررات HSE حاکم در مرکز(شامل کفش، لباس و دستکش کار و سایر لوازم حفاظت فردی به تشخیص واحد HSE مرکز) الزامی می‌باشد.


فرم پذیرش نمونه های محیط زیست

کد مشتری: ارسال نمونه براي اولين بار:
نام شرکت/مشتری:*


:فکس *:همراه :شماره تماس
:آدرس پستی


*:پست الکترونیک :کد پستی
:کد اقتصادی/ کد ملی


:شماره همراه :نام
آیا دارای اعتبار از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشید؟
شرايط نمونه برداري و ارسال : نمونه بايد مطابق روش تعيين شده براساس كد آناليز فهرست تعرفه خدمات مركز ارسال گردد.
آيا نمونه با مواد تثبيت كننده ، تثبيت شده است؟
نام ماده تثبيت كننده
آيا نمونه برداشت شده، داراي كلرين آزاد است؟
آب
پساب
خاک
شورابه
 مشخصات نمونه

توضیحات پارامتر درخواستی کد آزمون مرکز کد نمونه ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
فرم پذیرش نمونه های بهداشت حرفه ای

کد مشتری: ارسال نمونه براي اولين بار:
نام شرکت/مشتری:*


:فکس *:همراه :شماره تماس
:آدرس پستی


*:پست الکترونیک :کد پستی
:کد اقتصادی/ کد ملی


:شماره همراه :نام
آیا دارای اعتبار از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشید؟
نوع جاذب و فيلتر ارسالي بايد براساس روش مرجع باشد. در غير اينصورت آزمايشگاه از پذيرش نمونه ها معذور بوده و نمونه هاي ارسال شده مرجوع مي شوندتوضیحات پارامتر درخواستی کد آزمون مرکز نوع جاذب یا فیلتر کد نمونه ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰:رعايت نكات زير از طرف شركتهاي همكار ضروري است
.ارسال شاهد (بلانك )نمونه هاي ارسالي از طرف شركت نمونه بردار
رعايت جمع آوري حداقل حجم نمونه بر اساس روش كار با توجه به حد تشخيص تركيبات شيمياي مورد آناليز در آزمايشگاه


فرم پذیرش نمونه های بهداشت حرفه ای

کد مشتری: ارسال نمونه براي اولين بار:
نام شرکت/مشتری:*


:فکس *:همراه :شماره تماس
:آدرس پستی


*:پست الکترونیک :کد پستی
:کد اقتصادی/ کد ملی


:شماره همراه :نام
آیا دارای اعتبار از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشید؟
نوع جاذب و فيلتر ارسالي بايد براساس روش مرجع باشد. در غير اينصورت آزمايشگاه از پذيرش نمونه ها معذور بوده و نمونه هاي ارسال شده مرجوع مي شوندتوضیحات پارامتر درخواستی کد آزمون مرکز نوع جاذب یا فیلتر کد نمونه ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰:رعايت نكات زير از طرف شركتهاي همكار ضروري است
.ارسال شاهد (بلانك )نمونه هاي ارسالي از طرف شركت نمونه بردار
رعايت جمع آوري حداقل حجم نمونه بر اساس روش كار با توجه به حد تشخيص تركيبات شيمياي مورد آناليز در آزمايشگاه