عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعه و امكان سنجي استحصال نقره از كنسانتره سرب معدن نخلك شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران  ۱۳۸۸

توضیحات:

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعه و بررسي فرآوري كانسنگ سرب نخلك با استفاده از فلوتاسيون ستوني شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران  ۱۳۸۸

توضیحات:

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

فرآوري نمونه هاي كم عيار سرب و روي انگوران به روش ليچينگ در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي شركت مهندسي كاهنربا

توضیحات: