مطالعات فراوري زغالسنگ طبس

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات فراوري زغالسنگ طبس گسترش و نوسازي معادن خاورميانه  ۱۳۹۳

توضیحات:

نتايج مناسبي به لحاظ كاهش عيار خاكستر در روش محلول سنگين و فلوتاسيون حاصل شد.