عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات فراوري آپاتيت نمونه باطله سنگ آهن شركت معدني جهان نمو  ۱۳۹۳

توضیحات:

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات فراوري نمونه سنگ آهن پرسولفور شركت معدني جهان نمو  ۱۳۹۳

توضیحات:

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

امكانپذيري كاهش گوگرد در سنگ آهن معدن گل گهر در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي شركت سنگ آهن گل گهر  ۱/۷/۱۳۸۷

توضیحات:

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعه اوليه فرآوري كانسنگ آهن معدن بابا علي منطقه همدان شركت تأمين مواد اوليه صبا نور

توضیحات:

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

عمليات پرعيارسازي در مقياس نيمه صنعتي سنگ آهن در منطقه زنجان شركت صنعتي و معدني جهان نمو

توضیحات: