جاذب و فیوم های عوامل زیان آور محیط کار

 

اندازه گيري غلظت فلزات در نمونه هاي بهداشت حرفه اي  به روش ICP-OES

كد آزمون

عنصر

LOD (µg),ICP

عنصر

LOD (µg),ICP

C-13

Cu

5

W

5

Mn

0. 2

Se

5

Cr

1

Mg

0. 5

Mo

0.5

B

5

Cd

0. 2

Al

5

Sb

5

Ba

2

Ni

5

Bi

1

V

5

Co

1

Au

2

K

10

Fe

0. 5

Li

10

Pb

5

Sn

5

Zn

0.1

Na

10

Ag

1

Be

0. 5

Ti

1

Ca

10

As

5

Hg

5

Upper limit for all of elements is 10000 µg

 

اندازه گيري غلظت فلزات در نمونه هاي بهداشت حرفه اي  به روش جذب اتمي- كوره گرافيتي

كد آزمون

عنصر

LOD (µg),GFAA

عنصر

LOD (µg),GFAA

C-12

Cu

0.005

 

Mn

0.005

 

Cr

0.05

Mg

0.1

Mo

0.01

 

Cd

0.001

Al

0.1

Ba

0.01

Ni

0.02

 

V

0.1

Co

0.01

Au

0.05

 

Fe

0.1

Li

0.05

Pb

0.05

Sn

0.05

Zn

0.1

Na

0.1

Ag

0.005

Be

0.005

Ti

0.1

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0