آب و پساب

 

اندازه گيري غلظت فلزات سنگين در آب های سطحی ، زیر زمینی ، شرب ، کشاورزی و صنعتی


كد آزمون

عنصر

LOQ(ppb)

Upper Limit (ppm)

عنصر

LOQ(ppb)

Upper Limit (ppm)

C-10

Ag

20

5

Pb

50

20

Al

50

10

K

500

30

B

200

20

Mg

100

100

Be

10

10

Mn

20

100

Bi

100

100

Mo

20

10

Ba

20

10

Na

100

250

Cd

10

10

Ni

20

10

Cr

20

20

Sr

20

10

Co

20

20

Ti

50

10

Cu

20

20

V

50

10

Fe

50

50

Zn

20

20

 

اندازه گيري غلظت فلزات سنگين  به روش هايدراید  در نمونه هاي محلول


كد آزمون

نمونه

عنصر

حد تشخيصppb

C-16

محلول

Hg

1

As

5

Sb

5

Se

5

 

اندازه گيري غلظت فلزات به روش  جذب اتمي – كوره گرافيتي

 

كد آزمون

عنصر

AAS (Grafite Furnace)

(ppb)

Upper Limit (ppb)

عنصر

AAS (Grafite Furnace)

(ppb)

Upper Limit        (ppb)

C-15

Ag

1

5000

Mg

 

 

Al

5

20000

Mn

2

10000

Au

5

20000

Ni

5

30000

Cd

1

10000

Sn

2

50000

Cr

5

20000

Sr

2

10000

Co

5

50000

V

10

100000

Cu

2

25000

Zn

2

10000

Fe

5

50000

 

 

 

Pb

5

40000

 

 

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0