آنالیز عناصر فرعی

اندازه گيري غلظت فلزات در نمونه هاي جامد به روش ICP-OES


كد آزمون

عنصر

LOQ(ppm)

Upper Limit (ppm)

عنصر

LOQ(ppm)

Upper Limit (ppm)

C-11

Ag

1

100

Mn

10

1000

Al

100

80000

Mo

2

500

As

5

500

Na

100

80000

Be

1

25

Ni

10

1000

Bi

10

1000

P

100

10000

Ca

100

100000

Pb

20

1000

Cd

1

100

S

100

10000

Ce

10

1000

Sb

10

1000

Co

10

1000

Sc

10

1000

Cr

10

1000

Sn

5

100

Cu

10

1000

Sr

20

5000

Fe

100

70000

Ti

100

20000

K

100

20000

V

10

1000

La

10

1000

Y

10

250

Li

5

200

Zn

10

1000

Mg

100

50000

 

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0