آنالیز عناصر اصلی

 

اندازه گيري غلظت عناصر در نمونه های جامد به روش XRF


كد آزمايش

شرح

حد تشخيص

C-8

اندازه گيري عناصر اصلي با روش پرس

0.05%

C-9

اندازه گيري عناصر اصلي به روش ذوب

0.05%

کلیه عناصرکه غلظت آنها بالای حد تشخیص باشد گزارش خواهد شد.شیمی تر

كد ازمون

شرح كار

حد تشخيص

C-17

اندازه گيري FeO

1%

C-18

اندازه گيري Fe

1%

C-19

اندازه گيري C , S

100 ppm

C-20

اندازه گيري LOI

0.1%

C-21

اندازه گيري Ash

0.5%

 

 

 

 

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0