توانمندیها آزمایشگاه فرآوری

آزمایشگاه فرآوری

توانمندیها:

انجام انواع آزمایش های فرآوری به روشهای مختلف اعم از فیزیکی (جدا کننده های مغناطیسی، الکترواستاتیک و ثقلی)، فیزیکی ـ شیمیایی (فلوتاسیون) و شیمیایی (لیچینگ) بر روی تمامی کانی های فلزی و غیر فلزی به جز کانیهای مواد رادیو اکتیو در مقیاس آزمایشگاهی شامل:

طبقه بندی مواد معدنی در دانه بندی های مختلف به روشهای تر و خشک

امکان تعیین توزیع ابعادی مواد به روش لیزری

تعیین دانسیته دقیق مواد معدنی تا 5 رقم اعشار با دستگاه پیکنومتر گازی

انجام آزمایش های تعیین قابلیت خردایش مواد معدنی با روشها و دستگاه های استاندارد Bond

قابلیت انجام آزمایش های لیچینگ معمولی و سیانوراسیون

قابلیت انجام آزمایش های لیچینگ تحت فشار با استفاده از اتوکلاو

انجام آزمایش های کلسیناسیون و تشویه در آزمایشگاه پیرومتالورژی با استفاده از کوره های مافل و     لوله ای

قابلیت انجام آزمایش های فیلتراسیون با فیلتر فشاری Larox

قابلیت انجام آزمایش های فلوتاسیون همزنی و ستونی

انجام آزمایش های جدایش مغناطیسی به روش های تر و خشک

انجام آزمایش های جدایش ثقلی به روش های تر و خشک

امکان اندازه گیری پتانسیل زتا با دستگاه زتا پتانسیومتر


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0