آگهي انتخاب همكار فني

مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران در راستاي توسعه و گسترش ارائه خدمات در سراسر كشور در حوزه فعاليتي خود در صدد انتخاب شركت هاي ذيصلاح به عنوان "همكار فني (نمايندگي)" در مراكز استانهاي آذربايجان شرقي، سمنان ، سيستان و بلوچستان، فارس ، قزوين ، كردستان ، كرمانشاه است.

شركت هايي كه تمايل به همكاري با اين مركز را دارند مي توانند با مطالعه توانمنديهاي مركز و زمينه هاي همكاري در صورت دارا بودن شرايط همكاري،فرم پيوست را دريافت و پس از تكميل، آن را بهمراه مدارك لازم به آدرس: كيلومتر 9 اتوبان كرج قزوين / جنب كارخانه سوپا / انتهاي بلوار كاوش / شهرك تحقيقاتي كاوش / كد پستي  3365164776 / مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران از طريق پست پيشتاز ارسال نمايند.


دریافت فرمها


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0