خدمات آزمايشگاه محيط زيست

رديف

عنوان آناليز

نوع نمونه

تجهيزات

1

Freeze-dryer

...

Freeze-dryer

2

Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

آب-خاک

GC-MS

3

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)

آب-خاک

GC

4

C10-C35

آب-خاک

GC

5

Diesel Range Organics (DROs)

آب-خاک

GC

6

Gasoline Range Organics (GROs)

آب-خاک

GC

7

TPH & C10-C35

DROs & GROs

آب-خاک

GC

8

Organochlorine Pesticides(OC)

آب-خاک

GC

9

Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

آب-خاک-روغن-مقوا

GC

10

MTBE, BTEX

آب

GC-MS

11

Trihalomethane(THM)

آب

GC-MS

12

Halo Acetic Acids (HAA)

آب

GC

13

Phenol

آب

UV-Vis

14

Chlorinated Acids in Water

آب

HPLC

15

اندازه گيري مقدار ماده موثره سموم دفع آفات نباتي و تعيين كليه پارامترهاي فيزيكوشيميايي سموم

...

GC-GC MS-HPLC

16

شناسايي گروه هاي عاملي

جامد-مایع

FTIR

17

شناسايي نمونه هاي مجهول

...

GC-MS

18

pH

آب

pH meter

19

Turbidity

آب

Turbidimeter

20

EC & TDS

آب

Conductivity meter

21

Total Suspended Solid (TSS)

آب

Spectrophotometer

22

Alkalinity to P.P

آب

23

Total Alkalinity

آب

24

Anionic surfactants

آب

Spectrophotometer

25

Oil & Grease

آب

26

COD

آب

Spectrophotometer

27

BOD 5

آب

BOD meter

28

Fluoride

آب

Spectrophotometer

29

Nitrite

آب

Spectrophotometer

30

Ammonia

آب

Spectrophotometer

31

Nitrate

آب

Spectrophotometer

32

Phosphate

آب

Spectrophotometer

33

Sulfate

آب

Spectrophotometer

34

Chloride

آب

Spectrophotometer

35

T- Coliform

آب

Incubator

36

F- Coliform

آب

Incubator

37

CO2

آب

38

اندازه گيري BTEX

جاذب

GC

39

اندازه گيري تركيبات C6-C11

جاذب

GC

40

هگزان، هپتان، اوكتان، نونان، دكان، ان دكان

جاذب

GC

41

اندازه گيري بوتيل استات

جاذب

GC

42

اندازه گيري استايرن

جاذب

GC

43

اندازه گيري نفتا

جاذب

GC

44

اندازه گيري استون

جاذب

GC

45

اندازه گيري دي كلرو متان (متيلن كلرايد)

جاذب

GC

46

اندازه گيري سيكلو هگزان

جاذب

GC

47

اندازه گيري كلروفرم

جاذب

GC

48

اندازه گيري اتيل استات و بوتيل استات

جاذب

GC

49

اندازه گيري اتانول و 2 پروپانول (ايزو پروپيل الكل )

جاذب

GC

50

اندازه گيري پلي آروماتيك هيدروكربنها (PAH

جاذب

GC

51

اندازه گيري  اتيلن گليكول

جاذب

GC

52

اندازه گيري  فنل

جاذب

GC

53

اندازه گيري  PCB

جاذب

GC

54

اندازه گيري  سيليس

جاذب

Spectrophotometer

55

اندازه گيري  OIL MIST

جاذب

FTIR

56

اندازه گيري  فيوم آسفالت (BSF)

جاذب

57

شناسايي كيفي و کمی تركيبات آلي

جاذب

GC-MS

58

شناسايي سموم فسفره

جاذب

Spectrophotometer

59

اندازه گيري  آمونياك (NH3)

جاذب

Spectrophotometer

60

بنزين Gasoline

جاذب

GC

61

اندازه گيري اسيد استيك

جاذب

HPLC

62

اندازه گیری اسیدهای معدنی

جاذب

IC

63

اندازه گيري ازن

جاذب

IC

64

ايزوسيانات ها

جاذب

HPLC

65

اندازه گيري سيانيد

جاذب

IC

66

اندازه گيري فرمالدئيد

جاذب

HPLC

67

اندازه گيري SO2

جاذب

IC

68

اندازه گيري H2S

جاذب

IC

69

اندازه گيري اورتو كرزول  در ادرار

...

GC

70

اندازه گيري هيپوريك اسيد  در ادرار

...

HPLC

71

اندازه گيري فنل در ادرار

...

GC


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0