خدمات آزمايشگاه شيمي

رديف

عنوان آناليز

واحد

تجهيزات

1

 خردايش نمونه های سنگ تا 2کيلوگرم

نمونه

سنگ شكن  تا 5 کیلوگرم

2

 پودر کردن نمونه تا سايز زير 75 ميکرون(تا 250 گرم نمونه)

نمونه

پودركن ديسكي

4

 آماده سازی نمونه های خاک طلا به روش غال گذاری تا 50 گرم نمونه

نمونه

كوره

5

 صاف کردن نمونه های محلول با خلاء

نمونه

_

6

 اندازه گيری با دستگاه ICP تا 10 عنصر(نمونه محلول)

نمونه

ICP-OES

7

 اندازه گيری با دستگاه ICP از 10 عنصر به بالا تا 20 عنصر(نمونه محلول)

نمونه

ICP-OES

8

 اندازه گيری با دستگاه ICP از 20.عنصر به بالا تا 30 عنصر(نمونه محلول)

نمونه

ICP-OES

9

 اندازه گيری با دستگاه ICP از 30.عنصر به بالا (نمونه محلول)

نمونه

ICP-OES

10

آماده سازي با روش ذوب قليائي(نمونه جامد)

نمونه

كوره

11

آماده سازي با روش انحلال با اسيد(نمونه جامد)

نمونه

_

12

آماده سازي جهت اندازه گيري عناصر هايدرايد(نمونه جامد)

نمونه

Atomic Absorbtion

13

  اندازه گيری با دستگاه جذب اتمی (شعله)(نمونه محلول)

عنصر

Atomic Absorbtion

14

  اندازه گيری با دستگاه جذب اتمی (کوره گرافيتي)(نمونه محلول)

عنصر

Atomic Absorbtion

15

  اندازه گيری با دستگاه جذب اتمی (سيستم هايدرايد)(نمونه محلول)

عنصر

Atomic Absorbtion

16

اندازه گيری با دستگاه XRF (روش پرس)

نمونه

XRF

17

اندازه گيری با دستگاه XRF (روش ذوب)

نمونه

XRF

18

اندازه گيري Ti،P ,Fe, Si, Al با دستگاه UV(نمونه جامد)

عنصر

UV.VIS

19

اندازه گيری C , S با دستگاه Leco

عنصر

Leco

20

اندازه گيری به روش شیمی تر

عنصر

Auto Titration

21

اندازه گيری L.O.I

نمونه

كوره

22

اندازه گيری ميزان مواد آلی

نمونه

كوره

23

اندازه گيری ميزان رطوبت 

نمونه

آون

24

اندازه گيری ميزان Ash 

نمونه

كوره

25

 اندازه گيری دانسيته  نمونه با پيکنو متر

نمونه

پيكنومتر

26

اندازه گيری PH خاک

نمونه

PH Meter

27

اندازه گیری فلزات در نمونه های جاذب  در حد میکرو گرم (تا سه عنصر) با توجه به جدول پیوست

عنصر

ICP-OES

28

اندازه گیری فلزات در نمونه های  محیطی با کوره در میکروگرم با توج به جدول پیوست

عنصر

كوره

29

اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های محلول زیست محیطی طبق استاندارد 1053

عنصر

كوره


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0