خدمات آزمايشگاه فرآوری

رديف

عنوان آناليز

واحد

توضيحات

1

سنگ شكني - تا 3 سانتي متر

Kg

تا 10 كيلو گرم

در صورت نياز به نمونه اي با دانه بندي خاص، هزينه هاي قبلي سنگ شكني  تا آن مرحله  نيز محاسبه خواهد شد.

2

سنگ شكني - تا 3 سانتي متر

Kg

بيش از 10 كيلو گرم

3

سنگ شكني - تا 3 ميلي متر

Kg

تا 5 كيلو گرم

4

سنگ شكني - تا 3 ميلي متر

Kg

بيش از 5 كيلو گرم

5

سنگ شكني - تا 1 ميلي متر

Kg

تا 5 كيلوگرم

6

سنگ شكني - تا 1 ميلي متر

Kg

بيش از 5 كيلو گرم

7

آسيا - ريزتراز 500 ميكرون

Kg

تا 1 كيلوگرم

8

آسيا - ريزتراز 500 ميكرون

Kg

 بِيش از 1 کِيلوگرم

9

آسيا - ريزتراز 300 ميكرون

Kg

تا 1 كيلوگرم

10

آسيا - ريزتراز 300 ميكرون

Kg

بِيش از 1 کِيلوگرم

11

آسيا - ريزتراز 150 ميكرون

Kg

تا 1 كيلوگرم

12

آسيا - ريزتراز 150 ميكرون

Kg

بِيش از 1 كيلوگرم

13

آسيا - ريزتراز 75 ميكرون

Kg

تا1کِيلوگرم

14

آسيا - ريزتراز 75 ميكرون

Kg

بِيش از 1کِيلوگرم

15

آسيا - ريزتراز 38 ميكرون 

Kg

تا 1 كيلوگرم

16

آسيا - ريزتراز 38 ميكرون

Kg

 بِيش از 1 كيلوگرم

17

آسيا - ريزتراز 20 ميكرون

Kg

 تا 1 كيلوگرم

18

آسيا - ريزتراز 20 ميكرون

Kg

بِيش از 1 كيلوگرم

19

آسياي ماهواره اي (يك ساعت)

نمونه

20

آماده سازي نمونه براي آزمايش ديويس تيوپ

Kg

تا 100 گرم

21

پودرکني فلزي (Ring Mill)

نمونه

تا 500 گرم

22

پودرکني غيرفلزي (بدون کرم)

نمونه

تا 100 گرم

23

پودرکني غيرفلزي (زيرکنيا)

نمونه

تا 100 گرم

24

پودرکني غيرفلزي (آگات)

نمونه

تا 100 گرم

25

پودرکني غيرفلزي (تنگستن کاربايد)

نمونه

تا 100 گرم

26

تعِيِين زمان خرداِيش آسِياِي گلوله اِي تر

نمونه

 

27

تعِيِين زمان خرداِيش آسِياِي گلوله اِي خشک

نمونه

 

 

 

 

28

تعِيِين زمان خرداِيش آسِياِي مِيله اِي تر

نمونه

 

29

تعِيِين زمان خرداِيش آسِياِي مِيله اِي خشک

نمونه

 

30

انديس کار با آسياي استاندارد گلوله اي باند 

آزماِيش

با سرند كنترلي 150 ميكرون و درشت تر

31

انديس کار با آسياي استاندارد گلوله اي باند 

آزماِيش

با سرند كنترلي ريزتر از 150 ميكرون

32

انديس کار با آسياي استاندارد ميله اي باند   

آزماِيش

 

33

انديس سايش باند 

آزماِيش

 

34

انديس کار  ضربه اي باند  (انديس سنگ شكني)

آزمايش

 

35

انديس کار با آسياي استاندارد نيمه خودشکن باند 

آزماِيش

 

36

تعيين تابع شكست (با 6 فراكسيون)

نمونه

به ازاي هر فراكسيون اضافه، 10 درصد به مبلغ فوق اضافه مي گردد.

37

شبيه سازي مقدماتي با استفاده از نرم افزار USIM PAC 3.1

سه دستگاه

به ازاي هر دستگاه اضافه تر، 30 درصد به هزينه هاي فوق اضافه مي شود.

شبيه سازي براي فلوشيت با فرآيند هاي متنوع به تناسب تعداد دستگاه و نوع فرآيند بطور موردي قابل ارزيابي و اجرا مي باشد.

38

شبيه سازي پيشرفته با استفاده از نرم افزار USIM PAC 3.1

سه دستگاه

39

مغناطيسي خشک ِيا تر شدت پايين

آزماِيش

ِيک  کِيلوگرم

40

مغناطيسي خشک ِيا تر شدت پايين

آزماِيش

بِيش از ِيک کِيلوگرم همان نمونه

41

مغناطيسي خشک ديسکي (با شدت متغير)

آزماِيش

تا 0/5کِيلوگرم

42

مغناطيسي تر شدت بالا 

آزماِيش

تا 200گرم

43

مغناطيسي خشک شدت بالا (rare-earth magnet)

آزماِيش

 نمونه 10 کِيلو گرمِي

44

مغناطيسي خشک شدت بالا (rare-earth magnet)

آزماِيش

بيشتر از يك تست به ازاي هر كيلوگرم

45

لوله ديويس با شدت متغير

آزماِيش

هر نمونه 10 گرمِي 

46

جداکننده نلسون

آزماِيش

به ازاي هر آزمايش (نمونه 15 كيلوگرمي)

47

جداکننده نلسون تست يا Batch اضافه

آزماِيش

هر مرتبه

48

مِيز لرزان نمونه

آزماِيش

براي يك تست: تا 3 کِيلوگرم

49

مِيز لرزان نمونه

آزماِيش

بيشتر از يك تست به ازاي هر كيلوگرم

50

مِيز نرمه

آزماِيش

200 گرم

51

مِيز نرمه

آزماِيش

بيش از 200 گرم، به ازاي هر 100 گرم اضافه

52

جداكننده ثقلي مولتي گراويتي

آزماِيش

تا 5 كيلوگرم

53

جداكننده ثقلي مولتي گراويتي

آزماِيش

به ازاي هر كيلوگرم بيشتر از 5 كيلوگرم

54

جداكننده ثقلي اسپيرال

آزماِيش

تا 10 كيلو گرم

55

جداكننده ثقلي اسپيرال

آزماِيش

به ازاي هر كيلوگرم بيشتر از 10 كيلوگرم

56

مايع سنگين- وزن مخصوص 2/82+، دانه بندي 1- ميلي متر

آزماِيش

100 گرم ، نمونه 38+ ميكرون

 

در صورت تأمين مايع سنگين توسط مشتري،

 آزمايش بصورت موردي قابل اجرا خواهد بود.

 

57

مايع سنگين- وزن مخصوص 2/82+، دانه بندي 1+ ميلي متر

آزماِيش

200 گرم

58

مايع سنگين-وزن مخصوص 2/82-، دانه بندي 1- ميلي متر

آزماِيش

100 گرم ، نمونه 38+ ميكرون

59

مايع سنگين- وزن مخصوص 2/82-، دانه بندي 1+ ميلي متر

آزماِيش

200 گرم

60

مايع سنگين زغال سنگ، وزن مخصوص 1/8-، دانه بندي 1+ ميلي متر

آزماِيش

1 كيلوگرم

61

جِيگ

آزماِيش

نمونه 1 کِيلوگرمِي

62

مِيز هواِيِي

آزماِيش

حداقل نمونه: 15 کِيلوگرم

63

جداکننده الکترو استاتِيک HTR دو مرحله اِي

آزماِيش

 نمونه 3 کِيلوگرمِي

64

تجزِيه سرندِي خشک 300+ ميكرون

آزماِيش

تا 1 کِيلوگرم

65

تجزِيه سرندِي تر 300- ميكرون

آزماِيش

5 فراكسيون تا 500 گرم

67

هِيدروسِيکلون

آزماِيش

تا 1 کِيلوگرم

68

دانه بندِي لِيزرِي (تا 20 نانو) در محيط آبي

آزماِيش

وزن نمونه15-5 گرم جامد

69

دانه بندِي لِيزرِي (تا 20 نانو) در محيط غير آبي

آزماِيش

وزن نمونه15-5 گرم جامد

69

سِيکلو ساِيزر

آزماِيش

هر نمونه 50 گرمِي

70

فلوتاسِيون

آزماِيش

71

ليچينگ اتمسفري  (تا 3 ساعت)

آزماِيش

72

ليچينگ تحت فشار (60 بار) 

آزماِيش

 

73

ليچينگ تحت فشار (140 بار) 

آزماِيش

 

74

ليچينگ ستوني

روزانه

ابعاد ستون: قطر 10 سانتي متر و ارتفاع 1 متر ، هزينه هاي آناليز شيميايي بر اساس تعرفه آزمايشگاه شيمي مي باشد.

75

سيانيداسيون با دستگاه بطري غلتان 

روزانه

 

76

سيانيداسيون مخزني (به مدت يك روز) 

آزمايش

77

 بررسي فرآيند فيلتراسيون (دستگاه Larox) - با آب شستشو

آزماِيش

 

78

 بررسي فرآيند فيلتراسيون (دستگاه Larox) - بدون آب شستشو

آزماِيش

 

79

 نفوذ پذيري

روزانه

براي نمونه هاي خردايش شده و در يك دانه بندي مشخص

80

آون خلاء 

ساعت

 

81

کوره 1200 درجه سانتيگراد 

ساعت

هر ساعت اضافه 60% اضافه مي شود.

82

کوره 1500 درجه سانتيگراد 

ساعت

هر ساعت اضافه 70% اضافه مي شود.

83

کوره 1800 درجه سانتيگراد 

ساعت

هر ساعت اضافه 75% اضافه مي شود.

87

کوره استوانه اي افقي 

ساعت

 

85

کوره استوانه اي قائم 

ساعت

 

86

 اندازه گيري دستي 

نمونه

 

87

 اندازه گيري با دستگاه پيکنومتر گازي 

نمونه

وزن نمونه 400-100 گرم و همگن ، خشك و جامد باشد

88

دستگاه Satmagan balance 

نمونه

 

89

دستگاه اندازه گيري پتانسيل سطح 

نمونه

 

90

ويسكومتر

نمونه

 

91

رئومتر

نمونه

 

92

ته نشيني

نمونه

بدون فلوكولانت

93

ته نشيني

نمونه

با فلوكولانت و يا در محيط با pH هاي مختلف

94

مطالعه آبگيري نمونه

نمونه

شامل بررسي ضخامت، حجم آبگيري، سرعت آبگيري و مقاومت كيك در فشار هاي مختلف


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0