اعمال تخفيف به ميزان 25 درصد در هزينه فهرست بهاي خدمات آزمايشگاهي مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران براي دانشجويان ( با ارائه معرفي نامه از مراكز آموزشي ) صورت مي گيرد.


حداکثر سطح تخفیف براي دانشجويان :

 1- سطح كارشناسي  3.600.000 ريال 
 2- سطح كارشناسي ارشد 6.250.000 ريال 
 3- سطح دكترا 8.750.000 ريال 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0