اولین نشست تخصصی هم اندیشی ارتباط صنعت و دانشگاه در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

اولین نشست تخصصی ارتباط صنعت و دانشگاه با موضوع “فرآوری مواد معدنی از ایده تا بازار ”  باحضوراساتید و کارشناسان خبره و مطلعین کلیدی این حوزه به منظور ایجاد” ارتباط هدفمندصنعت و دانشگاه” در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برگزار میشود.