دومین روز از دوره آموزشی پیشرفته فلوتاسیون در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

   به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران دومین روز ازدوره پیشرفته فلوتاسیون در مرکزباسر فصل های  ،فلوتاسیون عناصر نادر خاکی، فلوتاسیون اکسیدها ،سیلیکا ت ها و نمک ها واصول فلوتاسیون مواد معدنی سولفیدی و اکسیدی به همراه کارگاه آموزشی فلوتاسیون اکسیدی و سولفیدی به اتمام رسید و در پایان دوره  به شرکت کنندگان گواهینامه ارائه شد.