دومین روز از دوره آموزشی پیشرفته فلوتاسیون در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

دومین روز از دوره پیشرفته فلوتاسیون در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به همراه کارگاهای فلوتاسیون اکسیدی و سولفیدی به اتمام رسید و در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه ارائه شد.