برگزاری اولین هم اندیشی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه فرآوری مواد معدنی

این هم اندیشی در تاریخ ۲۰ تیرماه سال جاری با حضور اساتید و کارشناسان خبره حوزه فرآوری  در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برگزار میشود.