ملاطاهری مدیر آموزش ایمیدرو شد، وفایی فرد سرپرست مرکز تحقیقات

رئیس هیات عامل ایمیدرو، با صدور احکامی جداگانه  مدیر آموزش، پژوهش و همچنین سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری ……