عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

عمليات پرعيارسازي در مقياس نيمه صنعتي سنگ آهن در منطقه زنجان شركت صنعتي و معدني جهان نمو

توضیحات: