عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات فراوري آندالوزيت شركت آرشيا اورنگ  ۱۳۹۳

توضیحات:

مطالعات و نتايج مناسب حاصل شده براي آندالوزيت، مشوق كارفرما براي انتخاب و خريد تجهيزات به منظور راه اندازي خط توليد شده است.