عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات بازيابي مس از كانه هاي اكسيدي مربوط به شركت تلاشگران مس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  ۱۳۸۸

توضیحات: