عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

امكانپذيري كاهش گوگرد در سنگ آهن معدن گل گهر در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي شركت سنگ آهن گل گهر  ۱/۷/۱۳۸۷

توضیحات: