عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

استحصال پتاسيم از فلدسپات پتاسيك بخش خصوصي  ۱۳۹۳

توضیحات:

در حدود ۹۹% از پتاسيم بصورت سولفات پتاسيم استحصال گرديد.