مجید وفایی فرد مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مود معدنی ایران: عملکرد مرکز تحقیقات فرآوری موادمعدنی در زمینه استحصال فلزات استراتژیک

فلـزات اسـتراتژیک بـه فلزاتی اتلاق میشـود کـه در صنایع نوین و پیشـرفته کشـورها مصرف میشـوند ولی تامین مـواد اولیه،فنـاوري یـا تجهیـزات لازم بـراي تولیـد آنهـا در کشـور محـدود یـا بـه کشـورهاي خارجـی وابسـته اسـت . ایـن فلـزات در صنایعـی ماننـد انـرژی،مخابـرات، صنایـع نظامـی و الکترونیک کـه برای اقتصـاد، صنایـع دفاع، پزشـکی و یا زیرسـاختها ضروری اند، و از طرفی با توجه  به میـزان مصرف جهانی، فقـدان جایگزین برای  آنهـا، گـرم شـدن زمیـن، کمیابـی، عیـار پاییـن، تامین کننده هـای انحصاری، ناپایداری سیاسـی در نواحـی تامین کننـده و دلایلـی نظیـرتغییرات آب و هوا یی و… توجه به این فلزات در عصر حاضر حایز اهمیت  کرده است .

 در این رابطه مهندس وفایی فرد مدیر مرکز  در خصوص اهمیت فلزات استراتژیک در ایران  میگوید:  فلـزات اسـتراتژیک در ایـران از جنبه هـای بسیاری قابل اهمیت هستند. یکی از این موارد وجـود ایـن منابـع در معـادن مختلف ایران اسـت که قابل استحصال هستند که با مطالعات دقیق در مـورد ظرفیتهـای موجـود بـرای اکتشـاف و بهره برداری و استحصال آنها از پتانسیل های مهم ایـران جهـت دسـتیابی بـه ثـروت ملی محسـوب میشـود.

از سـوی دیگـر به دلیـل شـرایط سیاسـی کنونـی ایـن فلزات از قوانین تحریمی شـدیدتری برخوردارند که این امر نیز ضرورت توجه هر چه بیشـتر بـه اکتشـاف، اسـتحصال ودسـتیابی بـه دانش فنی جهت فراوری این فلزات ، با رعایت قوانین محیـط زیسـتی قابـل قبـول را خاطـر نشـان میسـازد. همچنین  دسـتیابی و اسـتحصال فلـزات اسـتراتژیک علاوه بر تامین نیاز داخلی میتواند در شـرایط سیاسـی کنونـی بـرگ برنـده ای بـرای ایران محسـوب شـود. لذا مطالعه دقیق در همه ابعـاد امکانسـنجی، اکتشـاف و اسـتحصال و فراوری آنها اهمیت ملی دارد.

وی در ادامه به  تولید فلزات استراتژیک در ایران اشاره داشت و گفت : بـا توجـه بـه آمـار منتشـره، از میـان فلـزات اسـتراتژیک آلومینیـوم، طـلا، نقـره، مولیبـدن، منیزیـم و آلیاژهـاي کروم و منگنـز در ایران تولید میشود. در نتیجه میتوان گفت صنایع کشور نسبت به فلزات استراتژیک آسیب پذیر است.

 وفایی فرد ، در ادامه دلیل عدم اسـتحصال برخی فلزات استراتژیک در ایران را نبود وجود سرمایه گذاری و منابع مالی در بخش اکتشاف و نداشتن زیر ساخت ها در بخش فنی دانست ، که موجب میشود بخشی از محصولات تولیدی به طور نا خواسته هدر رفته و ما بقی مواد که به صورت پسماند دفع و در افزایش بها ء تمام شده تاثیر کذار باشد .

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ، به عملکرد مرکز در زمینه استحصال فلزات استراتژیک عناصـر نـادر خاکـی پرداخته و گفت : ایـن مرکـز ازچندسـال گذشـته مطالعـات خـود را در حـوزه  فرآوری عناصر نادر خاکی بر روی نمونه هایی از معـادن کشـور آغـاز کـرد. بـا شـکل گیری و ایجـاد طـرح عناصـر نادر خاکـی در ایمیدرو و انجـام امـور مربـوط بـه فـراوری در مرکـز درایـن راسـتا مطالعـات و تحقیقـات بـر روی نمونه هـای هـدف وبـا مشـاوره یـک شـرکت هنـدی انجام شـدکه بـه دلیل اقتصادی نبودن ایـن طـرح، و نیـز چنـد معـدن دیگـر مطالعـات در حـد آزمایشـگاهی انجـام شـد و در حـال حاضـر بـر روی نمونـه منتخـب مطالعـات ادامـه داده شـد ه کـه مطالعـات امیدبخـش بـود و لـذا جهـت بهینه سـازی فرآیندهـای اسـتحصال عناصـر نـادر خاکـی از ایـن نمونـه،مطالعـات بـه صـورت گسـترده تر بـر روی سـه تیـپ نمونـه از سـال  ۹۵آغـاز شـد و در نهایـت فلوشـیت فـرآوری در مقیـاس آزمایشـگاهی تهیـه شـد. بـر اسـاس ایـن فلوشـیت، مـدار فرآوری آن در پایلوت مرکز طراحی و چیدمان آن انجـام شـد. تعـدادی از تجهیـزات ایـن مـدار از تولیـد کننـدگان داخلـی تامیـن شـد و تسـت سـرد تجهیـزات مـدار در پایلـوت اجـرا  شـده اسـت و هـم اکنـون آمـاده راه انـدازی جهـت انجـام تسـتهای فـرآوری ایـن عناصـر در مقیاس پایلوت است.

همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه انجـام بعضـی از فرآیندهـای ایـن مـدار در مقیـاس پایلـوت ماننـد هضم اسـیدی و اسـتخراج با حلال برای اولین بار در ایـن مقیـاس انجـام خواهـد شـد، از همـکاری شـرکتها و متخصصـان در ایـن زمینـه اسـتفاده میشـود کـه امید است ،در این بخـش هم مطالعات در سال جاری تکمیل خواهد شود.

وفایی فرد  در ادامه گفت  : مطالعات آزمایشگاهی و پایلوت و همچنین احداث کارخانه صنعتی اسـتحصال آنتیمـوان در منطقـه سـفیدآبه سیسـتان  توسط مرکز انجام شده است همچنین ،اسـتحصال نیکل وکادمیـوم از کیـک فیلتـر سـرد صنایـع روی ایـران درمقیاس پایلوت  و استحصال مولیبدن از منطقه ایران مرکزی، پرعیارسـازی چندیـن تیـپ کرومیـت مربـوط بـه نواحـی شـمال غرب، شـمالشرق (سبزوار) و جنوب (اسفندقه و فاریاب) در در حال انجام میباشد

 وی افزود  : اسـتحصال وانادیـم از سـرباره هـای فولادی در مقیاس آزمایشـگاهی در فاز اول انجام شـده ومطالعات بیشتر اسـتحصال وانادیم و …ازسـرباره ها غبـار و نیـز کانسـنگهای معدنـی منتخب در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی ونیز عناصر نادر و استراتژیک از باطله های معدنی و کارخانجات صنایع معدنی درحالا نجام و دردسـتور کار میباشـد کـه انشـاء…با پیشـرفت پروژه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *