آزمایشگاه  محیط زیست 

در اين آزمايشگاه با استفاده از دستگاه ها و تجهيزاتي كه وجود دارد پساب هايي كه حاصل از فعاليتهاي معدني و فرآوري مواد معدني هستند مورد مطالعه قرار مي گيرند و روش هاي مناسب حذف مواد آلاينده بررسي مي شود. دستگاه و تجهيزات اين بخش عبارتند از:

1 ـ دستگاه كروماتوگرافي گازي با دتكتور جرمي Gas Chromatograph-Mass Spectrometer يا GC-MS
كارايي اين دستگاه جهت شناسايي تركيبات آلي و آلي فلزي است كه قابليت جداسازي در كروماتوگرافي گازي را داشته باشند. اين دستگاه داراي متعلقاتي همچون Head-Space بوده كه جهت آناليز تركيبات فرار آلي از آن استفاده مي شود.

2 ـ دستگاه كروماتوگرافي گازيGas Chromatograph
اين دستگاه مجهز به 4 دتكتور مي باشد كه براي اندازه گيري تركيبات مختلف استفاده مي شود به شرح زير:
الف ـ دتكتور FID براي آناليز هيدروكربنها
ب ـ دتكتور ECD براي آناليز تركيبات هالوژن دار
ج ـ دتكتور NPD براي آناليز تركيبات نيتروژن و فسفردار
د ـ دتكتور FPD براي آناليز تركيبات ارگانومتاليك نظير ارگانوتين ها.
اين دستگاه با اتصال به سيستم Purge and Trap توانايي اندازه گيري تركيبات در مقادير كم افزايش مي يابد.

3 ـ دستگاه كروماتوگراف يوني و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
Ion Chromatography and High Performance Liquid Chromatography
اين دستگا قادر به اندازه گيري پارامتري زير مي باشد:
الف ـ تجزيه و تحليل كمي و كيفي آنيون ها و كاتيون هاي گروه اول و دوم
ب ـ جداسازي آنيون ها و كاتيون هاي گروه اول و دوم
ج ـ اندازه گيري و جداسازي تركيبات آلي با استفاده از HPLC
د ـ داراي دتكتورهاي هدايت سنجي، UV، ضريب شكست و الكتروشيميايي است.
هـ ـ داراي ستون هاي جداسازي كاتيون ها و آنيون ها و تركيبات آلي است.

4 ـ دستگاه GPS
دستگاهي كه در بخش آماده سازي نمونه حهت پاكسازي و جذب مزاحمتهاي محيطي در نمونه استفاده مي شود.

5 ـ دستگاه تبديل فوريه مادون قرمز FT-IR Spectrometer
از اين دستگاه براي شناسايي تركيبات آلي و گروه هاي عاملي موجود در آنها استفاده مي شود. كاربردهاي ديگر اين دستگاه عبارت است از كارهاي تحقيقاتي در بخش هاي زيست محيطي و كنترل كيفي در فرآيندهاي صنعتي و تجزيه كيفي محصولات توليد شده و همچنين قابليت شناسايي و جداسازي مخلوط ايزومرهايي نظير ارتوها و پارا را دارا مي باشد.